Jesteś tutaj

Zasady i tryb rekrutacji

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67 /2013 Rektora WUM z dnia 5.09.2013 r.

Zasady i tryb rekrutacji na Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  

1.  Uczestnikiem Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu może być osoba spełniająca następujące kryteria: ukończyła w dniu zapisów 30 rok życia, legitymuje się dobrym stanem zdrowia, dopełni formalności rekrutacyjnych.

2.    Warunkiem uczestnictwa w MUTW jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów: wniosku o przyjęcie wraz z deklaracją udziału w określonych zajęciach, deklaracji o stanie zdrowia, dowodu wniesienia opłaty wpisowej.

3. Opłatę za Kurs w wysokości określonej w Zarządzeniu Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego należy regulować dwa razy w roku.

4.  Rok akademicki jest podzielony na dwa semestry i  trwa od  października do czerwca danego roku      kalendarzowego.

5. Terminy rekrutacji określane są w drodze komunikatów Koordynatora MUTW na stronie internetowej MUTW http://mutw.wum.edu.pl  oraz w biurze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Żwirki i Wigury 81 A, pokój nr. 16.

6. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń lub wynik postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku nieprzyjęcia na zajęcia (w tym z powodu niewypełnienia wymogów formalnych) dokumenty są zwracane uczestnikowi.

7.   Listy przyjętych zatwierdza Koordynator.

8. Informację o wyniku rekrutacji na zajęcia umieszcza się na stronie internetowej MUTW http://mutw.wum.edu.pl oraz w biurze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Żwirki i Wigury 81 A, pokój nr. 16

9. Każdy uczestnik uczestniczy w zajęciach w dowolnie wybranej liczbie sekcji, zgodnie z przekazaną deklaracją.

10. Szczegółowy harmonogram oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości uczestnikom przed rozpoczęciem semestru na stronie internetowej MUTW http://mutw.wum.edu.pl oraz w biurze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Żwirki i Wigury 81 A, pokój nr.16

11. Każdy uczestnik MUTW otrzymuje legitymację uczestnika MUTW wzór której określa Koordynator po akceptacji Senatu. Legitymacja upoważnia do: przebywania na terenie MUTW i instytucji współpracujących, oraz do uczestniczenia w zajęciach.

13. Uczestnicy po zakończeniu i zaliczeniu roku akademickiego uzyskują certyfikat udziału w MUTW w ramach określonego Kursu określonej Sekcji. Wzór certyfikatu określa Koordynator po akceptacji Senatu WUM.

14. Decyzję o kontynuowaniu zajęć na kolejnym roku akademickim uczestnicy podejmują po ukończeniu danego roku akademickiego, najpóźniej do 30 czerwca wypełniając nową deklarację.

15. Słuchaczom, którzy ukończą trzy lata akademickie (6 semestrów) zostanie przyznany certyfikat Złotego Uczestnika MUTW. Słuchaczom, którzy ukończą 5 lat akademickich (10 semestrów) zostanie przyznany certyfikat Platynowego Uczestnika MUTW.